FRONT DESK  •   Συχνές Ερωτήσεις  •  Αναζήτηση  •  Επιλογές  •  Ομάδες Μελών  •  Εγγραφή  •  Προφίλ  •  Αλληλογραφία  •  Σύνδεση
Knowledge Base 
 Χρήση προτύπων, εκπαίδευση και πιστοποίηση 
Description via express.gr
Συγγραφέας Grammateas Ημερομηνία Δευ Φεβ 18, 2013 10:31 pm Type 1
Keywords
Category Οι Γραμματείς Γράφουν
Αναγνώσεις 864 Βαθμολογία 10/10, 1 ψήφος(οι) [Βαθμολογήστε το Αρθρο]

Χρήση προτύπων, εκπαίδευση και πιστοποίηση
via express.gr
Χρήση προτύπων, εκπαίδευση και πιστοποίηση ικανοτήτων επαγγελματιών δημιουργούν το κανονιστικό πλαίσιο φορέων
Του Ηλία Δ. Τζαννή*

ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ δεοντολογικά την έννοια κρίση, μπορούμε να πούμε με επίφαση ότι αυτή παρουσιάζεται με δύο συνιστώσες, η μία ως κίνδυνος και η άλλη ως ευκαιρία.
Ως εκ τούτου καθίσταται αναγκαία η ενδελεχής ενημέρωση των ανθρώπων που επιχειρούν, ώστε να είναι σε θέση να αξιοποιούν κάθε ευκαιρία, που προσφέρεται μέσα από το κανονιστικό πλαίσιο δυνατοτήτων επιχειρηματικών τομέων και επαγγελματικών κλάδων, ιδιαίτερα σε περιόδους ύφεσης και υψηλής ανεργίας.

Με γνώμονα τα ανωτέρω διενεργήθηκε σχετική έρευνα κατά τα έτη 2008-2012, από επιστημονική ομάδα εξειδικευμένη σε θέματα γραμματειακής επιστήμης, η οποία αφορούσε τον τομέα γραμματείας και τον επαγγελματικό κλάδο γραμματέων επιχειρήσεων/οργανισμών, με παράλληλη πρόβλεψη και για τη διαμόρφωσή τους στη μετά την κρίση περίοδο.
Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι μία σειρά παραμέτρων επηρεάζουν τον ως άνω τομέα και κλάδο, θετικά στην περίπτωση που υφίστανται ή αρνητικά αντιθέτως, αποτελούν θωράκιση για ενδοεπιχειρησιακή ανάταξη/ανάπτυξη, εργαλείο εξωστρέφειας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις του να ζητηθούν με επίταση από τον επιχειρηματικό κόσμο και μελλοντικά.

Κατωτέρω αναλύουμε τις παραμέτρους αυτές και προβαίνουμε σε μία κωδικοποίηση των υφιστάμενων κανονιστικών τους διατάξεων εκτιμώντας ότι η γνώση τους θα συμβάλει θετικά στην όλη επιχειρηματικότητα της χώρας μας και συγκεκριμένα:

Πρώτη παράμετρος. Διαπιστώθηκε, για μια ακόμη φορά, η αναγκαιότητα της ύπαρξης στην αγορά του πολυσχιδούς επαγγελματικού κλάδου γραμματέων και του τομέα γραμματείας, δεδομένου ότι δεν υφίσταται διεθνώς επιχείρηση/οργανισμός χωρίς την ύπαρξη/στήριξη αυτών. Ειδοποιός διαφορά εν προκειμένω, για τις επιχειρηματικές μονάδες της χώρας μας, είναι η χρήση ή μη του Ελληνικού Προτύπου 1437 Γραμματεία Διοίκησης, το οποίο όπως διαπιστώθηκε χρησιμοποιείται κυρίως από τις μεγάλες επιχειρηματικές μονάδες και λιγότερο από τις μικρές.

Δεύτερη παράμετρος. Στην κρίσιμη τριετία 2010 - 2012 διαπιστώθηκε στη χώρα μας ανοδική τάση σε πιστοποιήσεις γραμματέων, ανερχόμενη αντίστοιχα σε 69 γραμματείς για το 2010, 147 για το 2011 εκ των οποίων, για πρώτη φορά, 6 στην Κύπρο και 155 για το 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία της Εταιρίας Έντασης Γνώσης - Τεχνοβλαστό ACTA (Aristotle Certification Training & Assessment), του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που διενήργησε τις σχετικές πιστοποιήσεις. Η εν λόγω πιστοποίηση προϋποθέτει τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων σε πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαίδευσης και κατάρτισης στη γραμματειακή επιστήμη (σχετικό το άρθρο ΕΞΠΡΕΣ της 16.9.2012), η οποία υλοποιείται από εκπαιδευτικές εταιρίες, ινστιτούτα, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης και ιδιωτικές σχολές γραμματέων, δεδομένου ότι στη χώρα μας δεν υφίσταται Σχολή Γραμματέων σε ΑΕΙ/ΤΕΙ.

Τρίτη παράμετρος. Διαπιστώθηκε ότι στο χρονικό διάστημα 2008 - 2012 έγκριτοι καθ'Α ύλην αρμόδιοι φορείς της πολιτείας εκπόνησαν κανονιστικά κείμενα, οι διατάξεις των οποίων οροθέτησαν τόσο το επαγγελματικό περίγραμμα γραμματέων, όσο και το πλαίσιο δομικής λειτουργίας και αρμοδιοτήτων γραμματείας, με συνέπεια οι επιχειρήσεις/οργανισμοί στην χώρα μας να μην υπολείπονται αυτών που ισχύουν τόσο στον ευρωπαϊκό χώρο, όσο και διεθνώς και ειδικότερα:

Ι.ι. Από τον ΕΘΝΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (π. ΕΚΕΠΙΣ):
Ι.ι.ι. Εκπονήθηκε το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα 50 υπάλληλος γραμματειακής διοικητικής υποστήριξης (π. υπάλληλος γραφείου), 1ο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας, που εμπεριέχει τα τυπικά προσόντα και τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες που απαιτούνται και αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 του International Standard Classification of Education (ISCDE).
Με βάση το ανωτέρω περίγραμμα ο ΕΟΜΜΕΧ και το ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΜΜΕ εκπόνησαν διαγνωστικό εργαλείο προσδιορισμού των αναγκών σε δεξιότητες των ΜΜΕ, εστιασμένο στο ως άνω 1ο επίπεδο, για χρήση από αυτές σε σύστημα Η/Υ.

Ι.ι.ιι. Στο ως άνω επαγγελματικό περίγραμμα 50, αναφέρεται χωρίς να αναλύεται και το 2ο ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας για γραμματείς διεύθυνσης, στο οποίο επισημαίνεται ότι εμπεριέχει τυπικά προσόντα, γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που αντιστοιχούν στο επίπεδο 4 του European Qualification Framework (EQF). Παράλληλα ο ΟΕΕΚ εκπόνησε τον κανονισμό κατάρτισης ειδικότητας γραμματέας διεύθυνσης, διατυπώνοντας την περιγραφή επαγγέλματος και την ανάλυση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, για πιστοποίηση των αποφοίτων ΙΕΚ.

Ι.ιι. Από την ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ - ΤΕΧΝΟΒΛΑΣΤΟ ARISTOTLE CERTIFICATION TRAINING & ASSESSMENT (ACTA AΕ), ΤΟΥ ΑΠΘ (www.acta.edu.gr):

Ι.ιι.ι. Εκπονήθηκε, από επιστημονική ομάδα συνεργατών της, το syllabus για το πιστοποιητικό πιστοποίησης γραμματέων βοηθών διοίκησης (Certified Secretaries Management Assistants – CSMA), το οποίο βασίζεται σε αντίστοιχα προγράμματα πιστοποίησης πανεπιστημιακών σχολών γραμματέων του εξωτερικού και είναι προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της ελληνικής αγοράς. Το εν λόγω πιστοποιητικό είναι διαπιστευμένο σχήμα πιστοποίησης από το ΕΣΥΔ (παράρτημα D 2/1 του πιστοποιητικού αρ. 594), σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γνώσεων γραμματέων βοηθών διοίκησης, γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, είναι δε αναγνωρισμένο και αποδεκτό, ως ισότιμο, από τους εθνικούς φορείς διαπίστευσης των χωρών-μελών της European Cooperation for Accreditation (ΕCΑ).
Ι.ιι.ιι. Παράλληλα εκπονήθηκε και το επαγγελματικό περίγραμμα γραμματέως βοηθού διοίκησης, το οποίο εμπεριέχεται στον οδηγό πιστοποίησης γραμματέων βοηθών διοίκησης της ACTA και αντιστοιχεί στο 2ο ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας, όπως επισημαίνεται στο ως άνω επαγγελματικό περίγραμμα 5, καθώς και τα syllabus για τα πιστοποιητικά:
- Certified Professional Secretaries (CPS) - πιστοποιημένος επαγγελματίας
γραμματέας, που αντιστοιχεί στο 1ο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας.
- Certified Senior Executive Management Assistant (CSEMA) - ανώτερος εκτελεστικός γραμματέας διοίκησης, που αντιστοιχεί στο 3ο ανώτερο επίπεδο επαγγελματικής ιεραρχίας και εμπεριέχει γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που αντιστοιχούν στο επίπεδο 8 του ευρωπαϊκού πλαισίου προσόντων.
- Certified Administrative Professional Greek Stenotypist (CAPGrS) - πιστοποιημένος επαγγελματίας στενοδακτυλογράφος.
- Certified Administrative Professional Greek-English Typist (CAPGrEnT) - πιστοποιημένος δακτυλογράφος τυφλού ελληνοαγγλικού πληκτρολογίου.
- Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries (CAT for SMA & PS) - πιστοποιημένος/η εκπαιδευτής/τρια ενηλίκων στον τομέα «γραμματέας βοηθός διοίκησης & επαγγελματίας γραμματέας».

Ι.ιιι. Από τον ΕΛΟΤ (www.elot.gr):
Εκπονήθηκε υπό την εποπτεία του, από ειδική ομάδα έργου, το ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ 1437 γραμματεία διοίκησης - καθήκοντα, επαγγελματική επάρκεια, οργάνωση γραφείου και υποστηρικτικά εργαλεία'Α'Α, δεδομένου ότι δεν υφίστατο τέτοιο πρότυπο στην ελλάδα, αλλά ούτε και σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το εν λόγω πρότυπο πέραν της οροθέτησης για τις διαδικασίες:
• σχεδιασμού,
• οργάνωσης,
• διεύθυνσης και
• ελέγχου
της γραμματείας διοίκησης, εμπεριέχει πλήρη ανάλυση για:
• την επαγγελματική επάρκεια γραμματέως βοηθού διοίκησης, εστιασμένη σε ατομικά, διοικητικά, εργασιακά χαρακτηριστικά και εργασιακή συμπεριφορά
• το επαγγελματικό περίγραμμα γραμματέως βοηθού διοίκησης, εστιασμένο σε αρμοδιότητες, επαγγελματικά τυπικά προσόντα, γνώσεις γενικών και ειδικών θεμάτων, δεξιότητες γενικές και διοικητικές καθώς και ικανότητες, με ιδιαίτερη έμφαση σε αυτές συναισθηματικού, νευρογλωσσικού, ηγετικού προτύπου και ψηφιακού περιεχομένου (σημειώνεται ότι τα ανωτέρω διατυπώθηκαν με βάση το «μεθοδολογικό οδηγό για το εθνικό πλαίσιο προσόντων», που τελεί εναρμονισμένος με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων)
• το πλαίσιο επαγγελματικής ηθικής και δεοντολογίας του επαγγέλματος
• τις υπεργολαβικές υπηρεσίες γραμματείας
• τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, που επικουρούν τη στήριξη
• το πρότυπο iso 15489-1/2001 για την οργάνωση και διαχείριση αρχείων
• τη νομοθεσία επικοινωνιών και αρχείων καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία.

Η όλη αυτή προσπάθεια συνεχίζεται και θα συνεχιστεί στο μέλλον επικουρούμενη και από κοινωνικό εταίρο το Σωματείο Ελλήνων Γραμματέων, Πρακτικογράφων και Στενογράφων, που εμπεριέχει ένα σημαντικό αριθμό μελών. Το εν λόγω σωματείο έχει καταστατικά την υποχρέωση: για την εμβάθυνση, μελέτη, κατάρτιση, εξάσκηση, καθοδήγηση και εξειδίκευση στη γραμματειακή υποστήριξη, την πρακτικογραφία και τις διάφορες τεχνικές στενογραφίας και ταχυγραφίας με σκοπό την προαγωγή και προώθηση του επαγγέλματος του γραμματέα γενικότερα και ειδικότερα του πρακτικογράφου, στενογράφου, ταχυγράφου.

Από όσα εκτέθηκαν συνάγεται το συμπέρασμα, ότι οι εν λόγω κανονιστικές διατάξεις, σε συνδυασμό με εξειδικευμένη εκπαίδευση και κατάρτιση, έδωσαν την ευκαιρία να αναδειχθούν πιστοποιημένες γραμματείς βοηθοί διοίκησης, των οποίων η ζήτηση από την αγορά υπήρξε σταθερά αυξανόμενη. Παράλληλα ο τομέας γραμματείας διοίκησης είναι αυτός ο οποίος εδράζεται πλέον στο ελληνικό πρότυπο του ΕΛΟΤ 1437 γραμματεία διοίκησης, συνάδει με τη δομική μορφή απαιτήσεων των υφιστάμενων επιχειρήσεων/οργανισμών, αλλά εκτείνεται και σε αυτή των νέων που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας και θα επιχειρούν σε περιβάλλον ανοιχτής καινοτομίας, τεχνολογίας αιχμής, υψηλού ανταγωνισμού και εξωστρέφειας.

**************************************
*Ο κ. Ηλίας Δ. Τζαννής είναι εμπειρογνώμονας, εισηγητής και συντονιστής της ειδικής ομάδας έργου ΕΛΟΤ, που εκπόνησε το ελληνικό πρότυπο 1437 γραμματεία διοίκησης, ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος Certified Adults Trainer for Secretaries Management Assistants & Professional Secretaries του τεχνοβλαστού ACTA του ΑΠΘ, διοικητικός & πολιτικός επ., οικονομολόγος, περιφερειολόγος (MSc). e-mail: iliastzannis@gmail.com


Πηγή: Express.gr 14/02/13
  
Βαθμολογία 10/10, 1 ψήφος(οι) [Βαθμολογήστε το Αρθρο]

 Μετάβαση στη:   

Powered by Knowledge Base, wGEric ©2002 PHPBB.com MOD
This script (Knowledge Base - MX Addon v. 1.03e) is modified by HaploΌλες οι Ώρες είναι GMT + 2 Ώρες

Board Security
Powered by phpBB2 Plus, Artikelweb and Kostenloses Forum based on phpBB © 2001/6 phpBB Group :: FI Theme :: Mods και Ευχαριστίες